מה לעשות כשהעסק מפסיד?

מרבית העסקים עוברים במהלך חייהם תקופות פחות טובות של הפסדים, בהן ההכנסות אינן מכסות את ההוצאות ונוצר פער שלילי. הפער הזה משפיע לאורך זמן על תזרים המזומנים של העסק ועל היתרות הפיננסיות שלו.

הפסדים יכולים להיווצר ממגוון סיבות, יועץ עסקי יוכל בדרך כלל לנתח ולהבין בנקל את טיבן על מנת להחליט על הפעולות שיש לנקוט, אם בכלל. ישנן סיבות שנובעות מאירועים מזדמנים שאינם מאפיינים את שגרת הפעילות של העסק וישנן סיבות אחרות שנובעות מפעילות שגרתית. כמובן שהסיבות מהסוג השני עלולות להיות מטרידות הרבה יותר היות והן מצריכות תיקון של בעיה קיימת. ואולם גם סיבות מהסוג הראשון עלולות להפוך לנטל כבד אם הן לא תקבלנה את ההתייחסות הראויה להן.

אירועים מזדמנים יכולים להיות הפסד כספי כתוצאה מתביעה שהוגשה כנגד החברה, אירוע חברתי משמעותי שהשיקה החברה בתקציב גדול במיוחד, קמפיין פרסומי קצר מועד ועתיר תקציב או הוצאות נלוות לגיוס כח אדם מאסיבי. כל הפעולות הללו בעלות אופי מזדמן שאינו אמור לחזור על עצמו ואולם היקפן והשפעתן על המצב הפיננסי של החברה עלולים להיות ניכרים. ראוי לציין כי לעניין זה דומה גם המקרה של ביצוע השקעה מיוחדת כמו רכישת ציוד ומכונות, שיפוץ המבנה או רכישת נדל"ן להשקעה. כל המקרים הללו ישפיעו על המצב הפיננסי של החברה אולם בניגוד לקודמים, אלו לא יירשמו כהוצאות שוטפות (אלא יגולמו כפחת על פני תקופת ההפחתה) ולפיכך הם יבואו לידי ביטוי אך ורק באופן חלקי ביותר בדוחות הרווח והפסד.

ניתוח מקצועי ע"י יועץ עסקי

במקרים כאלו נדרש להיערך להוצאה או להשקעה מבעוד מועד ולוודא כי ביכולת העסק לעמוד בהתחייבויות שייווצרו לו כתוצאה מהמהלך. ייתכנו מקרים בהם נכון יהיה להיעזר במימון בנקאי אשר ייפרס לתקופה ממושכת.

המקרה היותר משמעותי הוא הפסד שנגרם מהפעילות השגרתית של העסק. במקרה כזה הבעיה צריכה להיות מטופלת מהיסוד, ועדיף בסיוע יועץ עסקי מקצועי, שכן אם לא כן, היא תחזור על עצמה והיא עלולה לגרור את העסק עד לכדי קריסה.

הטיפול בבעיה מתחיל בזיהוי שלה ועל מנת לזהות את הבעיה חשוב להבין את המושג "נקודת האיזון". נקודת האיזון מייצגת את סך ההכנסה שעל העסק לייצר על מנת שהוצאותיו יתאזנו עם הכנסותיו. עסק מפסיד הוא עסק שההכנסה הממוצעת שלו נמוכה מנקודת האיזון. על נקודת האיזון פועלים שני פרמטרים. האחד: סך ההוצאות הקבועות של העסק, אותן הוצאות שאינן תלויות בהכנסות. הפרמטר השני: שיעור ההוצאות המשתנות של אותן הוצאות שהינן תלויות ברמת ההכנסות.

על מנת לעבור לרווחיות, חובה כאמור לייצר מצב שבו ממוצע ההכנסות גבוה מנקודת האיזון, ואת זה ניתן לבצע בשלושה אופנים:

  • הגדלת ההכנסות. על מנת להגדיל את ההכנסות תידרש בדר"כ הגדלה של תקציב הוצאות השיווק והפרסום, ואולם ראוי לשים לב כי אלו ישפיעו לרעה על נקודת האיזון (היות וסך ההוצאות הקבועות יגדלו).
  • הפחתת ההוצאות הקבועות. מהלך של התייעלות הכולל פיטורי עובדים או צמצום משרות, מעבר לשטח משרדים זול יותר, צמצום במצבת הרכבים וכדומה יביא להורדה של נקודת האיזון. מהלך כזה יכול להיעשות לאחר ניתוח מעמיק של ההתנהלות בעסק ולאחר איתור גורמים לחוסר יעילות. ראוי לציין כי מהלך כזה עלול להשפיע לרעה על רמת ההכנסות כתוצאה מפגיעה במשאבים חיוניים.
  • הפחתת שיעור ההוצאות המשתנות. מהלך כזה מושג באמצעות שיפור תנאי ההתקשרות והתעריפים עם ספקי המוצרים והחומרים ועם קבלני המשנה. מהלך כזה הוא לא פשוט בדר"כ והוא מצריך עבודת שטח, בחינת אלטרנטיבות וקיום משא ומתן אפקטיבי וקשוח עם הספקים. מהלך זה הוא האפקטיבי ביותר ולא תהיה לו כל השפעה שלילית על נקודת האיזון.

קבלת סיוע וליווימטעם יועץ עסקי מנוסה ומקצועי תצמצם מאוד את הסיכוי להגיע להפסדים.