שיקולי אופטימיזציה בבניית תוכנית עסקית

תוכנית עסקית מורכבת ממכלול של הנחות יסוד, המשולבות יחדיו לכדי מודל עסקי אשר אמור לנצל בצורה אופטימלית את מרכיבי ההשקעות והמשאבים השוטפים העומדים לרשות העסק לטובת יצירת הכנסות ורווח...

תוכנית עסקית מורכבת הלכה למעשה ממכלול של הנחות יסוד ופרמטרים המשולבים יחדיו לכדי מודל עסקי אשר אמור לנצל את מרכיבי ההשקעות והמשאבים השוטפים העומדים לרשות העסק בצורה הנכונה והיעילה ביותר לטובת יצירת הכנסות ורווח.

תוכנית עסקית מקצועית תביא לאופטימיזציה של התפוקות (הכנסות) ביחס לתשומות (משאבים), דהיינו – כל מרכיב הוצאה או השקעה שאינו נחוץ לצורך יצירת ההכנסות או לביסוס תשתית ההכנסות לעתיד לא ייכלל במסגרת תוכנית עיסקית מקצועית ולהיפך, כל הוצאה או השקעה חיוניים להתפתחות ההכנסות של המיזם יכללו בה, בכפוף כמובן לשיקולי עלות/תועלת ולאילוצי תקציב.

אולם לא די בקביעת המשאבים אותם יש לכלול בעת בניית תוכנית עסקית שהרי ברור שלכל מרכיב מגוון רחב של אפשרויות אשר לכל אחת מהן מאפיינים שונים, עלויות שונות ונגזרות שונות.

כך לדוגמא, החלטה על יצור של חומר גלם כלשהו עשויה לבוא לידי ביטוי ברכישה של מכונות יצור והרכבה או לחילופין ברכישת מוצרי היסוד אצל קבלני משנה והרכבתם במפעל. ברור לחלוטין שלשני אפיקים אלו תהיה השלכה שונה באופן מהותי על מרכיבי התוכנית העסקית, על אופי המיזם ואופן התנהלותו וכנגזרת מכך – על התוצאות הפיננסיות הצפויות.

תוכנית עסקית מקצועית אמורה להתייחס למכלול השיקולים ולקבוע את הנתיב הנכון והמתאים ביותר להוצאת המיזם אל הפועל.

זאת ועוד, במקרים רבים קיימת הגמישות לקביעת הוצאות מסוימות כהוצאות קבועות או כהוצאות משתנות ולכך משמעות מרחיקת לכת בתחשיבים הפיננסיים, ברמות הסיכון הפיננסי ובחישוב וניתוח נקודת האיזון כפי שאלו באים לידי ביטוי בגיבוש תוכנית עסקית ובהתנהלות העסקית לאחר מכן. כדוגמא לכך ניתן להביא את ההוצאה על אנשי מכירות. רמת השכר הבסיסית של אנשי המכירות והעמלות המשולמות להם בגין המכירות מהווים שני פרמטרים דומיננטיים אשר המשקל שלהם בינם לבין עצמם ישפיע באופן מהותי על נקודת האיזון.

תוכנית עסקית מקצועית תביא לידי ביטוי שיקולים אלו ותנסה למקסם את הפוטנציאל העסקי תוך מזעור הסיכונים.

"כמעט הצלחתי" – המדריך שיעניק לך תובנות להסרת ה"כמעט" ולהצלחת העסק שלך!

אני רוצה לקבל את המתנה